JUDr. Dana Jelinková Dudzíková

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková

Advokátska a správcovská kancelária

Čilistovská 12
931 01 Šamorín
IČO: 31816207
DIČ: 1046297670

Informácie o kancelárii JUDr. Dana Jelinková Dudzíková

Advokátska a správcovská kancelária Šamorín a Bratislava

 

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková poskytuje právne služby v oblasti sporovej aj nesporovej agendy. Samozrejmosťou je poskytovanie právnych služieb v anglickom jazyku. Spolupracujeme s odborníkmi z oblasti ekonómie, daňového a účtovného poradenstva a znalcami.

 

Zameriavame sa na nasledujúce oblasti práva:

Občianske právo

Poskytujeme služby v oblasti práva zmluvného,  pripravujeme a posudzujeme napríklad:

 • zmluvy o prevode nehnuteľností
 • zmluvy o dielo
 • nájomné zmluvy
 • zmluvy o postúpení pohľadávok
 • záložné zmluvy
 • zmluvy o zriadení vecného bremena
 • zmluvy z oblasti autorského práva

Obchodné právo

Špecializujeme sa na:

 • právo obchodných spoločností – poskytujeme právne služby spojené so založením a vznikom obchodných spoločností, zápisom zmien týkajúcich sa obchodných spoločností do obchodného registra, ako aj právne služby spojené so zrušením a zánikom obchodných spoločností (zlúčenie, splynutie, rozdelenie, likvidácia)
 • nekalosúťažné právo
 • právo cenných papierov
 • živnostenské právo
 • prípravu a posudzovanie zmlúv obchodnoprávneho charakteru
 • zastupovanie v súdnych konaniach obchodnoprávneho charakteru

Konkurzné právo

Od roku 2002 vykonávala a naďalej vykonáva JUDr. Dana Jelinková Dudzíková funkciu konkurzného a reštrukturalizačného správcu niekoľko desiatok dlžníkov v úpadku. Advokátska kancelária poskytuje kvalifikované právne poradenstvo a zastupovanie dlžníkov ako aj veriteľov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach, vrátane konania o oddlžení (tzv. osobný bankrot). Aj v konaniach vyvolaných a súvisiacich s konkurzným a reštrukturalizačným konaním.

Pracovné právo

Komplexné poradenstvo týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov vrátane vzniku, zmeny a zániku pracovného pomeru. Pripravujeme pracovné a kolektívne zmluvy, pracovné poriadky. Zastupujeme klientov v pracovnoprávnych sporoch.

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková - advokát a správca konkurznej podstaty

 • advokát zapísaný v zozname advokátov vedeným Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 1574 
 • konkurzný a reštrukturalizačný správca zapísaný v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu S 483 
 • vzdelanie:
  • 1994-1999 Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava 
  • 1999-2001 právnik 
  • 2001 rigorózna skúška 
  • 2001-2002 advokátsky koncipient 
  • 2002 advokátske skúšky 
  • od 2002 advokát, správca 
  • 2006 správcovské skúšky

 

Kontakt:

Telefón: +421 905 514 810

Email: jelinkova@advocare.sk

 

Sídlo advokáta:

Čilistovská 12, 931 01 Šamorín 

 

Kancelária správcu:

Dunajská 25, 811 08 Bratislava 

Kde nás nájdete?